Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Захаров Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79005, м. Львiв, Зелена, 20
4. Код за ЄДРПОУ
02470141
5. Міжміський код та телефон, факс
0322754183 2764784
6. Електронна поштова адреса
atlas@dokaplus.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.08.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 160 Вiдомостi НКЦПФР 22.08.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці atlas@informs.net.ua в мережі Інтернет 21.08.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.08.2018 припинено повноваження член правлiння,заступник голови правлiння Собенко Iрина Миколаївна 0 0
Зміст інформації:
Повноваження припинено на пiдставi рiшення єдиного акцiонера ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", протокол №73 вiд 17.08.2018 року.
17.08.2018 призначено член правлiння, заступник голови правлiння Корпан Роман Васильович 0 0
Зміст інформації:
Повноваження набуто на пiдставi рiшення єдиного акцiонера ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", протокол №73 вiд 17.08.2018 року.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.