Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Захаров Сергiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.10.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79005, м. Львiв, Зелена, 20
4. Код за ЄДРПОУ
02470141
5. Міжміський код та телефон, факс
0322754183 2764784
6. Електронна поштова адреса
atlas@dokaplus.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.10.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 194 Вiдомостi НКЦПФР 10.10.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці atlas@informs.net.ua в мережі Інтернет 09.10.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.10.2018 звільнено голова правлiння Захаров Олександр Юрiйович 0 0
Зміст інформації:
Посадову особу звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ. Протокол №04/10/2018-2 вiд 04.10.2018 року засiдання правлiння АТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання"
04.10.2018 призначено голова правлiння Захаров Сергiй Юрiйович 0 0
Зміст інформації:
Посадову особу призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ. Протокол №04/10/2018-2 вiд 04.10.2018 року засiдання правлiння АТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано строком на 5 рокiв