Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Iвахiв Iван Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02470141
1.4. Місцезнаходження емітента
Львівська , Личакiвський, 79005, м. Львiв, Зелена, 20
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0322756183 2764784
1.6. Електронна поштова адреса емітента
atlas@dokaplus.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці atlas.informs.net.ua в мережі Інтернет 28.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Лiцензiї(дозволи)на окремi види дiяльностi не одержувались iз-за вiдсутностi лiцензiцної дiяльностi.
Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались i не виплачувались.
Процентнi облiгацiї емiтентом не випускались.
Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускались.
Цiльовi (беспроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускались.
Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.
Гарантiй третьої особи за кожним випуском боргових ЦП за звiтний перiод не надавалось.
Зобовязань емiтент не має.
Реєстр власникiв iменних цiнних парерiв на пред`явника не ведеться.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забеспечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА "АТЛАС"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
79005
3.1.5. Область, район
Львівська , Личакiвський
3.1.6. Населений пункт
м. Львiв
3.1.7. Вулиця, будинок
Зелена, 20
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 719322
3.2.2. Дата державної реєстрації
19.12.2001
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
5040200
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
5040200
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Перша Львiвська фiлiя ПАТ "Кредобанк"
3.3.2. МФО банку
325365
3.3.3. Поточний рахунок
2600901086583
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д\в
3.3.5. МФО банку
0
3.3.6. Поточний рахунок
0
3.4. Основні види діяльності
18.12 Друкування iншої продукцiї
0 д\в
0 д\в
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" 03057, м.Київ, Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ О. ДОВЖЕНКА , будинок 3
Опис Основна функцiя об`єднання - управлiння корпоративними правами Держави. Акцiї Товариства внесенi до статутного фонду ДАК "Укрфидавполiграфiя". Участь у об`єднаннi безстрокова.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний комiтет телебачення i радiомовлення України 00013936 04000Україна м. Київ Прорiзна,2 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу -122 особи.
Середня чисельнiсть позаштаттних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 4 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб.
Фонд оплати працi - 2579 тис. грн.
Вiдносно попереднього року розмiр фонду заробiтної плати зменшився на 179 тис. грн.
На пiдприємствi вiдсутня кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iвахiв Iван Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 196105 21.05.1996 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ПрАТ "Видавництво "Вiльна Україна" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
6.1.8. Опис
Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
заступник голови правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бень Наталiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 964225 10.11.1998 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
вища, Львiвський банкiвський iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
08
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ПрАТ "Видавництво "Вiльна Україна" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
6.1.8. Опис
заступник голови правлiння надiлений всiма повноваженнями члена виконавчого органу щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту ВАТ. Головний бухгалтер отримує зарплату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
заступник голови наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саввiн Сергiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 383082 05.12.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
вища економiчна - Нацiональна академiя Управлiння, спецiальнiсть - фiнанси
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
07
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу ДПА України
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа займає посаду заступника голови правлiння ДАК "Укрвидавполiграфiя". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Оксана Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 126511 04.09.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища, Київський державний економiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера ВАТ <Полiграфкнига>
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Займає посаду начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ДАК Укрвидавполiграфiя.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 898718 02.09.2008 Оболонським РУ ГУ МВС України
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища, Київський Нацiональний Авiацiйний Унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
04
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
менеджер з логiстики ТОВ
6.1.8. Опис
До основних обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї вiднесенi постiйнi перевiрки фiнансово-господарського стану товариства та iншi повноваження вiдповiдно до Статуту ВАТ. Займає посаду iнженера-економiста. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хотенюк Олег Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в 0 д/в
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспорт них даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
голова правлiння Iвахiв Iван Павлович КА 196105 21.05.1996 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
заступник голови правлiння, головний бухгалтер Бень Наталiя Миколаївна КА 964225 10.11.1998 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
заступник голови наглядової ради Саввiн Сергiй Сергiйович СН 383082 05.12.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна СО 126511 04.09.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна МЕ 898718 02.09.2008 Оболонським РУ ГУ МВС України 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Хотенюк Олег Михайлович д/в 0 д/в 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Хотенюк Олег Михайлович д/в 0 д/в 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661711 03057 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ О.ДОВЖЕНКА , 3 19.12.2001 5040200 100 5040200 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 5040200 100 5040200 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис На зборах прийнято такi рiшення: 1. Затвердити результати дiяльностi Корпоративного пiдприємства за 2011 рiк 2. Затвердити звiт та висновки ревiзора Корпоративного пiдприємства за 2011 рiк ( 3. Затвердити баланс та рiчну фiнансову звiтнiсть Корпоративного пiдприємства за 2011 р. 4. Збитки, отриманi ПрАТ <Львiвська книжкова фабрика <Атлас> у 2011 роцi покрити за рахунок майбутнього отриманого, прибутку. 5. Затвердити фiнансовий план на 2013 р. 6. Затвердити перелiк майна, яке пiдлягає передачi в оренду. 7. Затвердити перелiк майна, яке пiдлягає списанню. 8. Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв. 9. Затвердити Положення про Наглядову раду. 10. Затвердити Положення про Правлiння. 11. затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю. 12.Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про порядок розгляду питань щодо розпорядження та викоритсання майна. 13. Затвердити Положення по посадових осiб. 14. Затвердити Кодекс Корпоративного управлiння.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю- АУДИТОРСЬКА ФIРМА «IНОАУДИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21097067
Місцезнаходження 33028 Україна Рівненська д/в м.Рiвне Мiцкевича, 32/35
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4478
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2011
Міжміський код та телефон 0362 60-90-40
Факс 0362 60-90-40
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Здiйснює аудиторську перевiрку достовiрностi фiнансовї звiтностi емiтента на пiдставi укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності депозитарiй цiнних паперiв
Опис Здiйснює облiк цiнних паперiв емiтента на пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.12.2001 101/13/1/01 ЛТУ ДКЦПФР UA1305161002 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 5040200 5040200 100
Опис Акцiї на бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" є змiною найменування ВАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". ВАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" засноване вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.11.98р. шляхом перетворення Львiвської державної книжкової фабрики "Атлас" у вiдкрите акцiонерне товариство.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Дочiрнiх пiдприємства, фiлiй та представництв товариство не створювало.
Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться в журнально-ордернiй формi рахiвництва у вiдповiдностi до "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi". Запис в регiстрах бухгалтерського облiку проводиться на пiдставi первинних облiкових документiв, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище, результати господарської дiяльностi грунтуються на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до затверджених Мiнiстерством фiнансiв України i зареєстрованих в мiнiстерствi юстицiї Положень ( стандартiв): Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв", Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал" та iншими стандартами, що регулюють порядок ведення бухгалького облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, а також "Положенням про надання регулярної iнформацiї акцiонерними товариствами та пiдприємствами - емiтентами облiгацiй", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.01.2000 р. № 3, iнших нормативних актiв,що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обовязкових дооцiнок. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi у вiдповiдностi з українським податковим законодавством - методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених форм. Товарно-матерiальнi цiнностi облiковуються по сальдовому методi. Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдповiдає вимогам "Положення..."№ 250. Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється пiдприємством за цiною придбання, згiдно з прихiдними документами за вирахуванням сум податку на додану вартiсть, що вiднесенi на розрахунки з бюджетом. Знос на пiдприємствi нараховується в розмiрi 100 % при передачi їх в експлуатацiю. Облiк витрат, що вiдноситься на собiвартiсть продукцiї визначається згiдно з "Типовим положенням про планування, облiк i калькулювання собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в промисловостi". Облiк грошових коштiв та розрахункiв ведеться Товариством у вiдповiдностi з нормативнимикументами та вимогами до бухгалтерського облiку пiдприємства та органiзацiй: моментом реалiзацiї продукцiї ( послуг) рахується вiдвантажена замовником продукцiя (виконанi роботи). Роздiл Положення (стандарту) 24 "Прибуток на акцiю" заповнюється вiдповiдно до п. 39-45 "Положення (стандарту) "Звiт про фiнансовi результати". Запаси пiдприємства включають паливо, запаснi частини, шини та iншi матерiали. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання та доставкуебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою реалiзацiйноювартiстю. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не повязана з наданням послуг та продажем продукцiї.
Текст аудиторського висновку
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю-
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «IНОАУДИТ»
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №4478
Рiшення Аудиторської палати України вiд 29.09.2011р № 239/3
33028, м.Рiвне , вул.Мiцкевича, 32, оф.35, тел.60-90-40


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС»
КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
за 2012 рiк

1. АДРЕСАТ
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
2.1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРАВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 02470141
2.1.3. Мiсцезнаходження: 79005, Львiвська обл., м.Львiв, вул.Зелена, буд.20
2.1.4. Дата державної реєстрацiї: 19.12.2001р.

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360. Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обгрунтування аудиторської думки. У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг з урахуванням вимог «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096.
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС», в основному, вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» станом на кiнець останнього дня звiтного року.
2.3. ОПИС ПЕРЕВIРЕНОЇ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС», яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
- Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма1);
- Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року (форма 2);
- Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (форма 3);
- Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма 4);
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (форма 5);

2.4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
2.5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитор не виключає, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
2.6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
2.6.1. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФIКОВАНОЇ ДУМКИ
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Через характер облiкових записiв товариства аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть виробничих запасiв та готової продукцiї за допомогою iнших аудиторських процедур. Аудитор не отримав достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки стосовно достовiрної оцiнки справедливої вартостi необоротних активiв товариства. На думку аудитора, можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i не мiстить iстотних суперечностей.
2.6.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора». Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi.
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення модифiкованої думки» фiнансова звiтнiсть ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» за рiк, який закiнчився 31.12.2012р., подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi товариства.
2.7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
2.7.1. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Вартiсть чистих активiв ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» на кiнець звiтного перiоду складає 2315 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 5040 тис.грн. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. є меншою вартостi статутного капiталу товариства на 2725 тис.грн., отже на пiдприємство поширюються положення статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України (435-15), зокрема, п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Слiд звернути увагу на те, що зменшення статутного капiталу товариства допускається пiсля повiдомлення всiх його кредиторiв.
2.7.2. НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ МIЖ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ, ЩО ПIДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМIТЕНТОМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМIСIЇ РАЗОМ З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ
Пiд час виконання завдання Аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена при пiдготуваннi та наданнi iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
2.7.3. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ
ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» у 2012 роцi не мало виконання правочинiв, якi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства вартiсть активiв на початок року складає 5442 тис.грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 544,2 тис.грн. Питання про вчинення значних правочинiв зафiксованi в Статутi товариства. Аудитором були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв. Питання про вчинення значних правочинiв зафiксованi в Статутi товариства. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
2.7.4 ВIДПОВIДНIСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI СТАНУ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2012 року єдиним акцiонером ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС», що володiє 100 вiдсотками акцiй Корпоративного пiдприємства є Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» (код за ЄДРПОУ 21661711).
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно Статуту ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС». Протягом звiтного року в товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: Акцiонер, наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя (ревiзор). Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та Положеннями, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, а саме: Положення про правлiння, Положення про наглядову раду, Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - не пiзнiше 30 квiтня року, наступного з звiтним. Згiдно Статуту, наглядова рада забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, виявляє недолiки системи контролю, розробляє пропозицiї та рекомендацiї щодо її вдосконалення, здiйснює контроль за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзором, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. До компетенцiї наглядової ради входить також призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Перевiрку фiнансово-господарськї дiяльностi товариства здiйснюється Ревiзором.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управляння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, але в подальшому може бути удосконалена. Щодо внутрiшнього аудиту, то Аудитор константує, що така служба на пiдприємствi вiдсутня.
Протягом 2012 року в ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» вiдбулися змiни у складi наглядової ради:
1. 19 квiтня 2012 року, вiдповiдно до наказу ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» № 34а вiд 19.04.2012р. :
- звiльнено члена правлiння- заступника голови правлiння Карпюка Романа Миколайовича
2. 19 вересня 2012 р. вiдповiдно до наказу ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» № 60а вiд 19.09.2012р.:
- звiльнено члена наглядової ради Карасьову Вiкторiю Валентинiвну;
- звiльнено члена наглядової ради Саєнко Оксану Миколаївну;
- призначено члена наглядової ради Хотенюка Олега Михайловича;
- призначено члена наглядової ради Ткачика Вiктора Дмитровича.
2.7.5. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОЦIНКА АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

2.7.6. IНША ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ
Згiдно з вимогами «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня 2006 року №1528, ми наводимо наступну додаткову iнформацiю:
1. Активи. Станом на 31.12.2012р. загальнi активи товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року збiльшилися на 1314 тис. грн. та складають 6756 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно у вiдповiдностi до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.
2. Зобов'язання. Станом на 31.12.2012р. зобов'язання товариства збiльшилися на 1335 тис грн. i складають 4441 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про зобов'язання подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.
3. Власний капiтал. Станом на 31.12.2012р. загальний розмiр власного капiталу товариства складає 2315 тис. грн., з яких статутний капiтал – 5040 тис. грн., непокритий збиток становить 2725 тис. грн. На думку аудитора, iнформацiя про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi розкрита вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.
4. Прибуток (збиток). Чистий прибуток товариства згiдно Звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод складає 24 тис. грн. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) справедливо й достовiрно вiдображає фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2012 року та результат його дiяльностi за рiк, що закiнчився, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.
5. Iнша iнформацiя та iнформацiя про подiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Станом на 31.12.2012р. iнших емiсiйних цiнних паперiв, окрiм акцiй, в Товариствi немає. Станом на 31.12.2012р. емiсiйних цiнних паперiв Товариства, якi перебувають у процесi розмiщення, немає. Товариство протягом 2012 року не здiйснювало викуп власних акцiй, а також не приймало рiшення про викуп акцiй у наступному перiодi. Товариство не є професiйним учасником фондового ринку згiдно Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на 31.12.2012р. Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. Протягом 2012 року фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв не було.
Протягом 2012 року змiн власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не вiдбувалось. Iнших дiй, визначених ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» товариство протягом 2012 року не здiйснювало.
2.8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування: Аудиторська фiрма «IНОАУДИТ» у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Код за ЄДРПОУ: 21097067
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi: Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №4478 (Рiшення АПУ 239/3 вiд 29.09.2011р.), чинне до 29.09.2016р.
Мiсцезнаходження: 33028, Україна, м. Рiвне, вул. Мiцкевича,32/35, тел. (0362) 60-90-40
2.9. ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: № 1-а вiд 04.03.2013 р.
2.10. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дата початку перевiрки 05.03.2013 р., дата закiнчення перевiрки 05.04.2013 р.


Директор - аудитор
ТзОВ – аудиторської фiрми «IНОАУДИТ» Н.О. Кирилюк
(Сертифiкат серiї А 005457, рiшення АПУ №125 вiд 22.07.2003р. Продовжено до 22.07.2013р., рiшення АПУ вiд 16.07.2008р. №192)


Дата складання висновку (звiту) незалежного аудитора: 10 квiтня 2013 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Пiдприємство випускає книжкову продукцiю, образотворчу, бланочну. Заиовниками продукцiї є пiдприємста України. Полiграфiчнi потужностi потребують оновлення та модернiзацiї. Пiдпрриємства працюють неритмiчно, немає постiйного навантаження. Основними конкурентами є ТзОВ "Глобус", ТзоВ "Афiша".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
У 2012 роцi придбань не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Товариства - це будiвлi i споруди, обладнання, автотранспорт. Орендованих основних засобiв немає Активи утримуються своїми силами, планiв щодо капiтального будiвництва немає. Виробничi потужностi використовуються на 80 %. Екологiчних питань, якi можуть позначитись на використаннi активiв не виявлено.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Полiграфiчнi потужностi потребують оновлення, знос устаткування становить 80%.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафiв не виплачувалось.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
ПрАТ є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у акктивах пiдприємства, за темпами нагромадження власного капiталу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами.
Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Таких немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
На наступний рiк правлiння товариства планує наступнi напрямки своєї дiяльностi: погашення дебiторської заборгованостi, погашення заборгованостi з усiх податкових платежiв та обовязкових зборiв, подальше удосконалення структури товариства i апарату управлiння товариством.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень не проводилось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д\в.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2587 2371 0 0 2587 2371
будівлі та споруди 1436 1398 0 0 1436 1398
машини та обладнання 1004 821 0 0 1004 821
транспортні засоби 61 55 0 0 61 55
інші 86 97 0 0 86 97
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2587 2371 0 0 2587 2371
Опис На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби виробничого призначення. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Майже всi основнi засоби становлять будiвлi , споруди обладнання та транспорт. Протягом року придбання або вилучення з експлуатацiї основних засобiв не було. Обмежень на використання основних засобiв не iснує. Амортизацiя по основним засобам нараховувалася згiдно ПКУ. Знос визначався методом прямолiнiйного списання i нараховувався щоквартально. % зносу основних засобiв становить близько 70 %.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2315 2291
Статутний капітал (тис. грн.) 5040 5040
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5040 5040
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства за 2012 рiк менша розмiру його статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4441 X X
Усього зобов'язань X 4441 X X
Опис: д/в
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
0001 Друкування книг та журналiв 23247,3 тис. аркушовiдбиткiв 11565.60 97.2 23123,3 11584.90 97.3
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
0001 Матерiальнi витрати 62
0002 Витрати на оплату працi 21
0003 Вiдрахування на соцiальнi заходи 8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
19.04.2012 22.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.09.2012 19.09.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 01 00
2 2010 01 00
3 2009 01 00

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д\в Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д\в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д\в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 003
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 000
Кількість представників держави 000
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 000
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 00000
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 000

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 001

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) не створено
Інші (запишіть) д\в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д\в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д\в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д\в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 001 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Так Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/в Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д\в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д\в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д\в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д\в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д\в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д\в
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д\в

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д\в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д\в
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д\в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
д/в
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/в
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/в
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/в
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/в
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/в
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/в
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/в
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/в
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/в
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 0
Орган державного управління за КОДУ д/в
Вид економічної діяльності за КВЕД 18.12
Середня кількість працівників 122
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса м. Львiв, вул. Зелена, 20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 000000000000010 000000000000008
- первісна вартість 011 000000000000142 000000000000142
- накопичена амортизація 012 ( 000000000000132 ) ( 000000000000134 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 000000000000120 000000000000120
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 000000000002587 000000000002371
- первісна вартість 031 000000000009049 000000000009090
- знос 032 ( 000000000006462 ) ( 000000000006719 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 000000000000000 000000000000000
- первісна вартість 036 000000000000000 000000000000000
- накопичена амортизація 037 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 000000000000000 000000000000000
- інші фінансові інвестиції 045 000000000000000 000000000000000
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 000000000000000 000000000000000
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 000000000000000 000000000000000
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 000000000000000 000000000000000
Знос інвестиційної нерухомості 057 000000000000000 000000000000000
Відстрочені податкові активи 060 000000000000000 000000000000000
Гудвіл 065 000000000000000 000000000000000
Інші необоротні активи 070 000000000000000 000000000000000
Гудвіл при консолідації 075 000000000000000 000000000000000
Усього за розділом I 080 000000000002717 000000000002499
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 000000000000490 000000000000299
Поточні біологічні активи 110 000000000000000 000000000000000
Незавершене виробництво 120 000000000000482 000000000000014
Готова продукція 130 000000000000283 000000000000769
Товари 140 000000000000005 000000000000000
Векселі одержані 150 000000000000000 000000000000000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 000000000000592 000000000001221
- первісна вартість 161 000000000000592 000000000001221
- резерв сумнівних боргів 162 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 000000000000000 000000000000000
- за виданими авансами 180 000000000000290 000000000000035
- з нарахованих доходів 190 000000000000000 000000000000000
- із внутрішніх розрахунків 200 000000000000013 000000000000010
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 000000000000559 000000000001541
Поточні фінансові інвестиції 220 000000000000000 000000000000000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 000000000000004 000000000000361
- у т.ч. в касі 231 000000000000000 000000000000000
- в іноземній валюті 240 000000000000000 000000000000000
Інші оборотні активи 250 000000000000007 000000000000007
Усього за розділом II 260 000000000002725 000000000004257
III. Витрати майбутніх періодів 270 000000000000000 000000000000000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 000000000000000 000000000000000
Баланс 280 000000000005442 000000000006756
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 000000000005040 000000000005040
Пайовий капітал 310 000000000000000 000000000000000
Додатковий вкладений капітал 320 000000000000000 000000000000000
Інший додатковий капітал 330 000000000000000 000000000000000
Резервний капітал 340 000000000000000 000000000000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -00000000002749 -00000000002725
Неоплачений капітал 360 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Вилучений капітал 370 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Накопичена курсова різниця 375 000000000000000 000000000000000
Усього за розділом I 380 000000000002291 000000000002315
Частка меншості 385 000000000000000 000000000000000
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 000000000000000 000000000000000
Інші забезпечення 410 000000000000000 000000000000000
Сума страхових резервів 415 000000000000000 000000000000000
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 000000000000000 000000000000000
Цільове фінансування 420 000000000000000 000000000000000
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 000000000000000
Усього за розділом II 430 000000000000000 000000000000000
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 000000000000000 000000000000000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 000000000000000 000000000000000
Відстрочені податкові зобов’язання 460 000000000000045 000000000000000
Інші довгострокові зобов’язання 470 000000000000000 000000000000000
Усього за розділом III 480 000000000000045 000000000000000
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 000000000000000 000000000000000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 000000000000000 000000000000000
Векселі видані 520 000000000000000 000000000000000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 000000000002141 000000000003900
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 000000000000217 000000000000213
- з бюджетом 550 000000000000081 000000000000058
- з позабюджетних платежів 560 000000000000000 000000000000000
- зі страхування 570 000000000000095 000000000000080
- з оплати праці 580 000000000000572 000000000000190
- з учасниками 590 000000000000000 000000000000000
- із внутрішніх розрахунків 600 000000000000000 000000000000000
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 000000000000000 000000000000000
Інші поточні зобов'язання 610 000000000000000 000000000000000
Усього за розділом IV 620 000000000003106 000000000004441
V. Доходи майбутніх періодів 630 000000000000000 000000000000000
Баланс 640 000000000005442 000000000006756
Примітки д/в
Керівник Iвахiв Iван Павлович
Головний бухгалтер Бень Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 0
Орган державного управління за СПОДУ д/в
Вид економічної діяльності за КВЕД 18.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 000000000012057 000000000007085
Податок на додану вартість 015 000000000000036 000000000000055
Акцизний збір 020 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
025 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 000000000012021 000000000007030
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 000000000008421 ) ( 000000000008407 )
Валовий:
- прибуток 050 000000000003600 000000000000000
- збиток 055 ( 000000000000000 ) ( 000000000001377 )
Інші операційні доходи 060 000000000000056 000000000000104
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 000000000000000 000000000000000
Адміністративні витрати 070 ( 000000000002861 ) ( 000000000001241 )
Витрати на збут 080 ( 000000000000131 ) ( 000000000000133 )
Інші операційні витрати 090 ( 000000000000640 ) ( 000000000000258 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 000000000000024 000000000000000
- збиток 105 ( 000000000000000 ) ( 000000000002905 )
Доход від участі в капіталі 110 000000000000000 000000000000000
Інші фінансові доходи 120 000000000000000 000000000000000
Інші доходи 130 000000000000000 000000000000000
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 000000000000000
Фінансові витрати 140 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші витрати 160 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 000000000000000 000000000000000
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 000000000000024 000000000000000
- збиток 175 ( 000000000000000 ) ( 000000000002905 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 000000000000000 000000000000000
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 000000000000000 000000000000000
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 000000000000024 000000000000000
- збиток 195 ( 000000000000000 ) ( 000000000002905 )
Надзвичайні:
- доходи 200 000000000000000 000000000000000
- витрати 205 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Частка меншості 215 000000000000000 000000000000000
Чистий:
- прибуток 220 000000000000024 000000000000000
- збиток 225 ( 000000000000000 ) ( 000000000002905 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 000000000000000 000000000000000
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 000000000007429 000000000004355
Витрати на оплату праці 240 000000000002579 000000000002758
Відрахування на соціальні заходи 250 000000000000968 000000000001001
Амортизація 260 000000000000244 000000000000251
Інші операційни витрати 270 000000000000819 000000000000240
Разом 280 000000000012039 000000000008605
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки д/в
Керівник Iвахiв Iван Павлович
Головний бухгалтер Бень Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 0
Орган державного управління за СПОДУ д/в
Вид економічної діяльності за КВЕД 18.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 000000000008937 000000000002824
Погашення векселів одержаних 015 000000000000000 000000000000000
Покупців і замовників авансів 020 000000000002473 000000000002983
Повернення авансів 030 000000000000000 000000000000000
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 000000000000000 000000000000002
Бюджету податку на додану вартість 040 000000000000000 000000000000000
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 000000000000091 000000000000028
Отримання субсидій, дотацій 050 000000000000000 000000000000000
Цільового фінансування 060 000000000000000 000000000000000
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 000000000000000 000000000000000
Інші надходження 080 000000000000044 000000000000080
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 000000000005404 ) ( 000000000001495 )
Авансів 095 ( 000000000000000 ) ( 000000000000070 )
Повернення авансів 100 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Працівникам 105 ( 000000000002589 ) ( 000000000002573 )
Витрат на відрядження 110 ( 000000000000015 ) ( 000000000000021 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 000000000000070 ) ( 000000000000008 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 000000000001075 ) ( 000000000001425 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 000000000000448 ) ( 000000000000499 )
Цільових внесків 140 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші витрачання 145 ( 000000000001561 ) ( 000000000000060 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 000000000000383 -00000000000164
Рух коштів від надзвичайних подій 160 000000000000000 000000000000000
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 000000000000383 -00000000000164
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 000000000000000 000000000000000
- необоротних активів 190 000000000000000 000000000000000
- майнових комплексів 200 000000000000000 000000000000000
Отримані:
- відсотки 210 000000000000000 000000000000000
- дивіденди 220 000000000000000 000000000000000
Інші надходження 230 000000000000000 000000000000000
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
- необоротних активів 250 ( 000000000000026 ) ( 000000000000062 )
- майнових комплексів 260 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші платежі 270 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -00000000000026 -00000000000062
Рух коштів від надзвичайних подій 290 000000000000000 000000000000000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -00000000000026 -00000000000062
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 000000000000000 000000000000000
Отримані позики 320 000000000000000 000000000000000
Інші надходження 330 000000000000000 000000000000000
Погашення позик 340 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Сплачені дивіденди 350 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші платежі 360 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 000000000000000 000000000000000
Рух коштів від надзвичайних подій 380 000000000000000 000000000000000
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 000000000000000 000000000000000
Чистий рух коштів за звітній період 400 000000000000357 -00000000000226
Залишок коштів на початок року 410 000000000000004 000000000000230
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 000000000000000 000000000000000
Залишок коштів на кінець року 430 000000000000361 000000000000004
Примітки д/в
Керівник Iвахiв Iван Павлович
Головний бухгалтер Бень Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 0
Орган державного управління за СПОДУ д/в
Вид економічної діяльності за КВЕД 18.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 000000000005040 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 -00000000002749 000000000000000 000000000000000 000000000002291
Коригування:
Зміна облікової політики 020 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Виправлення помилок 030 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інші зміни 040 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Скоригований залишок на початок року 050 000000000005040 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 -00000000002749 000000000000000 000000000000000 000000000002291
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Уцінка основних засобів 070 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
120 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000024 000000000000000 000000000000000 000000000000024
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Відрахування до резервного капіталу 160 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
170 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
200 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
280 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Разом змін в капіталі 290 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000024 000000000000000 000000000000000 000000000000024
Залишок на кінець року 300 000000000005040 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 -00000000002725 000000000000000 000000000000000 000000000002315
Примітки д/в
Керівник Iвахiв Iван Павлович
Головний бухгалтер Бень Наталiя Миколаївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Права користування майном 020 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Права на комерційні позначення 030 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Права на об'єкти промислової властивості 040 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Авторське право та суміжні з ним права 050 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
060 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інші нематеріальні активи 070 000000000000142 000000000000132 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000002 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000142 000000000000134
Разом 080 000000000000142 000000000000132 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000002 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000142 000000000000134
Гудвіл 090 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 000000000000000
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 000000000000000
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 000000000000000
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 000000000000000
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 000000000000000
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інвестиційна нерухомість 105 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 000000000002516 000000000001080 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000038 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000002516 000000000001118 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Машини та обладнання 130 000000000005726 000000000004722 000000000000006 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000189 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000005732 000000000004911 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Транспортні засоби 140 000000000000319 000000000000258 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000006 000000000000000 000000000000015 000000000000015 000000000000334 000000000000279 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 000000000000391 000000000000305 000000000000020 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000009 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000411 000000000000314 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Тварини 160 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Багаторічні насадження 170 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інші основні засоби 180 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Бібліотечні фонди 190 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 000000000000097 000000000000097 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000097 000000000000097 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Природні ресурси 220 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інвентарна тара 230 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Предмети прокату 240 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інші необоротні матеріальні активи 250 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Разом 260 000000000009049 000000000006462 000000000000026 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000242 000000000000000 000000000000015 000000000000015 000000000009090 000000000006719 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 000000000000000
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 000000000000000
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 000000000000000
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 000000000000000
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 000000000000000
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 000000000000000
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 000000000000000
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 000000000000000
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 000000000000000
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 000000000000000
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 000000000000000
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 000000000000000 000000000000120
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 000000000000000 000000000000000
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 000000000000026 000000000000000
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 000000000000000 000000000000000
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 000000000000000 000000000000000
Інші 330 000000000000000 000000000000000
Разом 340 000000000000026 000000000000120
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 000000000000000
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 000000000000000
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 000000000000000 000000000000000 000000000000000
дочірні підприємства 360 000000000000000 000000000000000 000000000000000
спільну діяльність 370 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 000000000000000 000000000000000 000000000000000
акції 390 000000000000000 000000000000000 000000000000000
облігації 400 000000000000000 000000000000000 000000000000000
інші 410 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Разом (розд. А + розд. Б) 420 000000000000000 000000000000000 000000000000000
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 000000000000000
за справедливою вартістю (422) 000000000000000
за амортизованою вартістю (423) 000000000000000
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 000000000000000
за справедливою вартістю (425) 000000000000000
за амортизованою собівартістю (426) 000000000000000
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 000000000000056 000000000000000
Операційна курсова різниця 450 000000000000000 000000000000000
Реалізація інших оборотних активів 460 000000000000000 000000000000000
Штрафи, пені, неустойки 470 000000000000000 000000000000115
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 000000000000000 000000000000000
Інші операційні доходи і витрати 490 0 000000000000525
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 000000000000000
непродуктивні витрати і втрати 492 X 000000000000000
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 000000000000000 000000000000000
дочірні підприємства 510 000000000000000 000000000000000
спільну діяльність 520 000000000000000 000000000000000
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 000000000000000 X
Проценти 540 X 000000000000000
Фінансова оренда активів 550 000000000000000 000000000000000
Інші фінансові доходи і витрати 560 000000000000000 000000000000000
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 000000000000000 000000000000000
Доходи від об'єднання підприємств 580 000000000000000 000000000000000
Результат оцінки корисності 590 000000000000000 000000000000000
Неопераційна курсова різниця 600 000000000000000 000000000000000
Безоплатно одержані активи 610 000000000000000 X
Списання необоротних активів 620 X 000000000000000
Інші доходи і витрати 630 000000000000000 000000000000000
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 000000000000000
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 000000000000000 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 000000000000000
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 000000000000000
Поточний рахунок у банку 650 000000000000361
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 000000000000000
Грошові кошти в дорозі 670 000000000000000
Еквіваленти грошових коштів 680 000000000000000
Разом 690 000000000000361
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 000000000000000
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 000000000000398 000000000000000 000000000000398 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
760 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
770 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Резерв сумнівних боргів 775 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Разом 780 0 000000000000398 000000000000000 000000000000398 000000000000000 000000000000000 000000000000000
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 000000000000258 000000000000000 000000000000000
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Паливо 820 000000000000006 000000000000000 000000000000000
Тара і тарні матеріали 830 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Будівельні матеріали 840 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Запасні частини 850 000000000000029 000000000000000 000000000000000
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Поточні біологічні активи 870 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 000000000000006 000000000000000 000000000000000
Незавершене виробництво 890 000000000000014 000000000000000 000000000000000
Готова продукція 900 000000000000769 000000000000000 000000000000000
Товари 910 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Разом 920 000000000001082 000000000000000 000000000000000
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 000000000000000
переданих у переробку (922) 000000000000000
оформлених в заставу (923) 000000000000000
переданих на комісію (924) 000000000000000
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 000000000000000
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 000000000000000
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 000000000001221 000000000001210 000000000000002 000000000000009
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 000000000001541 000000000001541 000000000000000 000000000000000
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 000000000000000
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 000000000000000
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 000000000000000
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 000000000000000
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 000000000000000
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 000000000000000
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 000000000000000
- валова замовникам 1130 000000000000000
- з авансів отриманих 1140 000000000000000
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 000000000000000
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 000000000000000
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 000000000000000
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 000000000000000
- на кінець звітного року 1225 000000000000000
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 000000000000000
- на кінець звітного року 1235 000000000000000
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 000000000000000
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 000000000000000
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 000000000000000
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 000000000000000
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 000000000000000
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 000000000000000
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 000000000000000
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 000000000000000
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 000000000000244
Використано за рік - усього 1310 000000000000022
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 000000000000000
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 000000000000017
- з них машини та обладнання 1313 000000000000000
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 000000000000005
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 000000000000000
1316 000000000000000
1317 000000000000000
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
робоча худоба 1411 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
продуктивна худоба 1412 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
багаторічні насадження 1413 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
1414 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
інші довгострокові біологічні активи 1415 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 X X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 X X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 X X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
1423 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 X X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
інші поточні біологічні активи 1424 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 X X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 X 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Разом 1430 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 000000000000000
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 000000000000000
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 000000000000000
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Iвахiв Iван Павлович
Головний бухгалтер Бень Наталiя Миколаївна

Інформація щодо аудиторського висновку

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю-
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «IНОАУДИТ»
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №4478
Рiшення Аудиторської палати України вiд 29.09.2011р № 239/3
33028, м.Рiвне , вул.Мiцкевича, 32, оф.35, тел.60-90-40


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС»
КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
за 2012 рiк

1. АДРЕСАТ
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
2.1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРАВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 02470141
2.1.3. Мiсцезнаходження: 79005, Львiвська обл., м.Львiв, вул.Зелена, буд.20
2.1.4. Дата державної реєстрацiї: 19.12.2001р.

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360. Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обгрунтування аудиторської думки. У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг з урахуванням вимог «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096.
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС», в основному, вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» станом на кiнець останнього дня звiтного року.
2.3. ОПИС ПЕРЕВIРЕНОЇ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС», яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
- Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма1);
- Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року (форма 2);
- Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (форма 3);
- Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма 4);
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (форма 5);

2.4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
2.5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитор не виключає, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
2.6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
2.6.1. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФIКОВАНОЇ ДУМКИ
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Через характер облiкових записiв товариства аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть виробничих запасiв та готової продукцiї за допомогою iнших аудиторських процедур. Аудитор не отримав достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки стосовно достовiрної оцiнки справедливої вартостi необоротних активiв товариства. На думку аудитора, можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i не мiстить iстотних суперечностей.
2.6.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора». Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi.
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення модифiкованої думки» фiнансова звiтнiсть ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» за рiк, який закiнчився 31.12.2012р., подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi товариства.
2.7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
2.7.1. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Вартiсть чистих активiв ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» на кiнець звiтного перiоду складає 2315 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 5040 тис.грн. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. є меншою вартостi статутного капiталу товариства на 2725 тис.грн., отже на пiдприємство поширюються положення статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України (435-15), зокрема, п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Слiд звернути увагу на те, що зменшення статутного капiталу товариства допускається пiсля повiдомлення всiх його кредиторiв.
2.7.2. НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ МIЖ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ, ЩО ПIДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМIТЕНТОМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМIСIЇ РАЗОМ З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ
Пiд час виконання завдання Аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена при пiдготуваннi та наданнi iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
2.7.3. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ
ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» у 2012 роцi не мало виконання правочинiв, якi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства вартiсть активiв на початок року складає 5442 тис.грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 544,2 тис.грн. Питання про вчинення значних правочинiв зафiксованi в Статутi товариства. Аудитором були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв. Питання про вчинення значних правочинiв зафiксованi в Статутi товариства. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
2.7.4 ВIДПОВIДНIСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI СТАНУ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2012 року єдиним акцiонером ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС», що володiє 100 вiдсотками акцiй Корпоративного пiдприємства є Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» (код за ЄДРПОУ 21661711).
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно Статуту ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС». Протягом звiтного року в товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: Акцiонер, наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя (ревiзор). Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та Положеннями, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, а саме: Положення про правлiння, Положення про наглядову раду, Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - не пiзнiше 30 квiтня року, наступного з звiтним. Згiдно Статуту, наглядова рада забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, виявляє недолiки системи контролю, розробляє пропозицiї та рекомендацiї щодо її вдосконалення, здiйснює контроль за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзором, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. До компетенцiї наглядової ради входить також призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Перевiрку фiнансово-господарськї дiяльностi товариства здiйснюється Ревiзором.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управляння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, але в подальшому може бути удосконалена. Щодо внутрiшнього аудиту, то Аудитор константує, що така служба на пiдприємствi вiдсутня.
Протягом 2012 року в ПРАТ «ЛЬВIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» вiдбулися змiни у складi наглядової ради:
1. 19 квiтня 2012 року, вiдповiдно до наказу ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» № 34а вiд 19.04.2012р. :
- звiльнено члена правлiння- заступника голови правлiння Карпюка Романа Миколайовича
2. 19 вересня 2012 р. вiдповiдно до наказу ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» № 60а вiд 19.09.2012р.:
- звiльнено члена наглядової ради Карасьову Вiкторiю Валентинiвну;
- звiльнено члена наглядової ради Саєнко Оксану Миколаївну;
- призначено члена наглядової ради Хотенюка Олега Михайловича;
- призначено члена наглядової ради Ткачика Вiктора Дмитровича.
2.7.5. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОЦIНКА АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

2.7.6. IНША ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ
Згiдно з вимогами «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня 2006 року №1528, ми наводимо наступну додаткову iнформацiю:
1. Активи. Станом на 31.12.2012р. загальнi активи товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року збiльшилися на 1314 тис. грн. та складають 6756 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно у вiдповiдностi до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.
2. Зобов'язання. Станом на 31.12.2012р. зобов'язання товариства збiльшилися на 1335 тис грн. i складають 4441 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про зобов'язання подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.
3. Власний капiтал. Станом на 31.12.2012р. загальний розмiр власного капiталу товариства складає 2315 тис. грн., з яких статутний капiтал – 5040 тис. грн., непокритий збиток становить 2725 тис. грн. На думку аудитора, iнформацiя про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi розкрита вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.
4. Прибуток (збиток). Чистий прибуток товариства згiдно Звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод складає 24 тис. грн. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) справедливо й достовiрно вiдображає фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2012 року та результат його дiяльностi за рiк, що закiнчився, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.
5. Iнша iнформацiя та iнформацiя про подiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Станом на 31.12.2012р. iнших емiсiйних цiнних паперiв, окрiм акцiй, в Товариствi немає. Станом на 31.12.2012р. емiсiйних цiнних паперiв Товариства, якi перебувають у процесi розмiщення, немає. Товариство протягом 2012 року не здiйснювало викуп власних акцiй, а також не приймало рiшення про викуп акцiй у наступному перiодi. Товариство не є професiйним учасником фондового ринку згiдно Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на 31.12.2012р. Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. Протягом 2012 року фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв не було.
Протягом 2012 року змiн власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не вiдбувалось. Iнших дiй, визначених ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» товариство протягом 2012 року не здiйснювало.
2.8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування: Аудиторська фiрма «IНОАУДИТ» у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Код за ЄДРПОУ: 21097067
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi: Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №4478 (Рiшення АПУ 239/3 вiд 29.09.2011р.), чинне до 29.09.2016р.
Мiсцезнаходження: 33028, Україна, м. Рiвне, вул. Мiцкевича,32/35, тел. (0362) 60-90-40
2.9. ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: № 1-а вiд 04.03.2013 р.
2.10. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дата початку перевiрки 05.03.2013 р., дата закiнчення перевiрки 05.04.2013 р.


Директор - аудитор
ТзОВ – аудиторської фiрми «IНОАУДИТ» Н.О. Кирилюк
(Сертифiкат серiї А 005457, рiшення АПУ №125 вiд 22.07.2003р. Продовжено до 22.07.2013р., рiшення АПУ вiд 16.07.2008р. №192)


Дата складання висновку (звiту) незалежного аудитора: 10 квiтня 2013 року