Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Iвахiв Iван Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02470141
1.4 Місцезнаходження емітента
79005, м. Львiв, Зелена, 20
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0322754183 2764784
1.6 Електронна поштова адреса емітента
atlas@dokaplus.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 25.04.2013
(дата)
2.2. Повідомлення 80 Бюлетень Цiннi папери України 26.04.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці atlas.informs.net.ua в мережі Інтернет 25.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2013 звільнено член правлiння Бень Наталiя Миколаївна КА 964225
10.11.1998 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi областi
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi протоколу засiдання ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя". Наказ (Рiшення) 152 вiд 24.04.2013р . Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2013 призначено член правлiння Собенко Iрина Миколаївна КВ 176456
10.06.1999 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi протоколу засiдання ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя". Наказ (Рiшення) 152 вiд 24.04.2013р.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2013 призначено член правлiння Захаров Олександр Юрiйович КС 388804
18.01.2005 Дрогобицьким МРВУ УМВС України у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi протоколу засiдання ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя". Наказ (Рiшення) 152 вiд 24.04.2013р.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.