Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Захаров Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.02.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79005, м. Львiв, Зелена, 20
4. Код за ЄДРПОУ
02470141
5. Міжміський код та телефон, факс
0322754183 2764784
6. Електронна поштова адреса
atlas@dokaplus.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.02.2014
(дата)
2. Повідомлення 34 Бюлетень Цiннi папери України 21.02.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці atlas@informs.net.ua в мережі Інтернет 20.02.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.11.2013 звільнено головний бухгалтер, член правлiння Ющишина Лiлiя Iванiвна МН 135447
26.06.1996 Городоцьким РВ УМВС України у Хмельницькiй обл.
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi протоколу засiдання ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя". Наказ №127-К вiд 30.10.2013р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2013 призначено головний бухгалтер Романюк Наталiя Володимирiвна КВ 809679
10.01.2002 Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi Наказу № 138-К вiд 19.11.2013р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2013 призначено заступник голови правлiння Дорош Олег Станiславович КВ 990933
13.06.2002 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi Наказу № 135-К вiд 12.11.2013р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.