Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Захаров Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02470141
4. Місцезнаходження
Львівська , Личакiвський, 79005, м. Львiв, Зелена, 20
5. Міжміський код, телефон та факс
0322756183 2764784
6. Електронна поштова адреса
atlas@dokaplus.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України 69   15.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці atlas.informs.net.ua в мережі Інтернет 14.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Лiцензiї(дозволи)на окремi види дiяльностi не одержувались iз-за вiдсутностi лiцензiцної дiяльностi.
Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались i не виплачувались.
Процентнi облiгацiї емiтентом не випускались. посада корпоративного секратеря вiдсутня.
Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускались.
Цiльовi (беспроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускались.
Посадовi особи акцiями не володiють.
Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.
Гарантiй третьої особи за кожним випуском боргових ЦП за звiтний перiод не надавалось.
Зобовязань емiтент не має.Особлива iнформацiя не ставалась.
Реєстр власникiв iменних цiнних парерiв на пред`явника не ведеться.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забеспечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
№719322 серiя А01
3. Дата проведення державної реєстрації
19.12.2001
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
5040200
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
18.12 друкування iншої продукцiї
0 д/в
0 д/в
10. Органи управління підприємства
д/в
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
КБ ПриватБанк
2) МФО банку
325321
3) поточний рахунок
26001053821973
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
0
6) поточний рахунок
0

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний комiтет телебачення i радiомовлення України 00013936 04000Україна м. Київ Прорiзна,2 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захаров Олександр Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 388804 18.01.2005 Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу транспорту Львiв. мiської ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.09.2013 3
9) Опис
Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала.Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала. Попередня посада -начальник вiддiлу транспорту Львiв. мiської ради.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни стались на пiдствi рiшень вiд 04.02.2013р., 05.03.2013р., 25.04.2013р., 16.09.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Оксана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 126511 04.09.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища, Київський державний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера ВАТ <Полiграфкнига>
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Займає посаду начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ДАК Укрвидавполiграфiя.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала. Попередня посада -заступник головного бухгалтера ВАТ <Полiграфкнига>. Змiни стались на пiдставi наказу № 34а вiд 19.04.2012р., та наказу № 60а вiд 19.09.2012р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 898718 02.09.2008 Оболонським РУ ГУ МВС України
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища, Київський Нацiональний Авiацiйний Унiверситет
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
менеджер з логiстики ТОВ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2013 3
9) Опис
До основних обов'язкiв ревiзора вiднесенi постiйнi перевiрки фiнансово-господарського стану товариства та iншi повноваження вiдповiдно до Статуту ВАТ. Займає посаду iнженера-економiста. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала.Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала. Попередня посада - менеджер з логiстики ТОВ .Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни стались на пiдставi рiшень вiд 04.02.13р., 05.03.2013р., 25.04.2013р., 16.09.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорош Олег Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 990933 13.06.2002 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.11.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала. .Попередня посада - начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романюк Наталiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 809679 10.01.2002 Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ВПК "Глобус"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.11.2013 3
9) Опис
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала .Попередня посада - головний бухгалтер ВПК "Глобус". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни стались на пiдставi наказу вiд 19.11.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Дмитро Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, Iнститут внутрiшнiх справ при Академiї мiлiцiї України. Спецiальнiсть юрист
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2013 5
9) Опис
Посада на попередньому мiсцi роботи: генеральний директор УкрНДIСВД,особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисюк Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища, Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2013 3
9) Опис
посада на попередньому мiсцi роботи: начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ «Укрiнвестсинтез», особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661711 03057 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ О.ДОВЖЕНКА , 3 5040200 100 5040200 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 5040200 100 5040200 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис На зборах одноголосно прийнято такi рiшення:
1. Затвердилт результати дiяльностi Корпоративного пiдприємства за 2014 рiк. (Рiшення прийнято одноголосно).
2. Затвердили звiт та висновки ревiзора Корпоративного пiдприємства за 2014 рiк. (Рiшення прийнято одноголосно).
3. Затвердили рiчну фiнансову звiтнiсть Корпоративного пiдприємства за 2014р. (Рiшення прийнято одноголосно).
4. Розподiл прибутку та покриття збиткiв. (Рiшення прийнято одноголосно).
5. Затвердили фiнансовий план на 2016 р. (Рiшення прийнято одноголосно).
6. Затвердили передачу в оренду майна пiдприємства. (Рiшення прийнято одноголосно).
7. Затвердили перелiк майна, яке пiдлягає списанню. (Рiшення прийнято одноголосно).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33620564
Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ д/в м.Київ Мельникова, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3615
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.05.2005
Міжміський код та телефон (062) 206-84-23
Факс (062) 206-84-23
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Дата i номер договору на проведення аудиту: №10/02/16-19П вiд 10.02.2016 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Нижнiй Вал
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008
Міжміський код та телефон (044)591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності депозитарiй цiнних паперiв
Опис Здiйснює облiк цiнних паперiв емiтента на пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № 2383 вiд 08.12.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Укрсоцбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00039019
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ д/в м. Київ Ковпака, 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 075863
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 230-32-43
Факс 044 230-32-43
Вид діяльності зберiгач цiнних паперiв
Опис Договiр № 432Е/10 вiд 20.12.2010 року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.11.2010 55/13/1/10 ЛТУ ДКЦПФР UA1305161002 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 5040200 5040200 100
Опис Акцiї на бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" є змiною найменування ВАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". ВАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" засноване вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.11.98р. шляхом перетворення Львiвської державної книжкової фабрики "Атлас" у вiдкрите акцiонерне товариство.
 
Дочiрнiх пiдприємства, фiлiй та представництв товариство не створювало.
Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 6 осiб, осiб якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб, особи якi працюють на умовах договорiв цивiльно-правового характеру-11 осiб. Фонд оплати працi- 581 тис. грн.Фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього року. На пiдприємствi вiдсутняi кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.
 
Емiтент не входить до будь-яких обєднань.
 
Спiльна дiяльнiсть не проводиться.
 
Пропозицiй з боку третiх осiб не було.
 
Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться в журнально-ордернiй формi рахiвництва у вiдповiдностi до "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi". Запис в регiстрах бухгалтерського облiку проводиться на пiдставi первинних облiкових документiв, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище, результати господарської дiяльностi грунтуються на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до затверджених Мiнiстерством фiнансiв України i зареєстрованих в мiнiстерствi юстицiї Положень ( стандартiв): Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв", Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал" та iншими стандартами, що регулюють порядок ведення бухгалького облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, а також "Положенням про надання регулярної iнформацiї акцiонерними товариствами та пiдприємствами - емiтентами облiгацiй", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.01.2000 р. № 3, iнших нормативних актiв,що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обовязкових дооцiнок. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi у вiдповiдностi з українським податковим законодавством - методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених форм. Товарно-матерiальнi цiнностi облiковуються по сальдовому методi. Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдповiдає вимогам "Положення..."№ 250. Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється пiдприємством за цiною придбання, згiдно з прихiдними документами за вирахуванням сум податку на додану вартiсть, що вiднесенi на розрахунки з бюджетом. Знос на пiдприємствi нараховується в розмiрi 100 % при передачi їх в експлуатацiю. Облiк витрат, що вiдноситься на собiвартiсть продукцiї визначається згiдно з "Типовим положенням про планування, облiк i калькулювання собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в промисловостi". Облiк грошових коштiв та розрахункiв ведеться Товариством у вiдповiдностi з нормативнимикументами та вимогами до бухгалтерського облiку пiдприємства та органiзацiй: моментом реалiзацiї продукцiї ( послуг) рахується вiдвантажена замовником продукцiя (виконанi роботи). Роздiл Положення (стандарту) 24 "Прибуток на акцiю" заповнюється вiдповiдно до п. 39-45 "Положення (стандарту) "Звiт про фiнансовi результати". Запаси пiдприємства включають паливо, запаснi частини, шини та iншi матерiали. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання та доставкуебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою реалiзацiйноювартiстю. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не повязана з наданням послуг та продажем продукцiї.
 
Пiдприємство випускає книжкову продукцiю, образотворчу, бланочну. Замовниками продукцiї є пiдприємста України. Полiграфiчнi потужностi потребують оновлення та модернiзацiї. Пiдпрриємства працюють неритмiчно, немає постiйного навантаження. Основними конкурентами є ПП"Коло", ТзоВ "Афiша".
 
У 2015 роцi придбань не було.
 
Рiшеннями (наказами) Загальних зборiв акцiонерiв (єдиного акцiонера) ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» не вiдбувалось попереднього схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятися товариством за 2015 рiк.
На думку аудитора, значнi правочини – 10 /десять/ i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2014 р. – складає 5265 тис. грн.; сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 526,5 тис. грн.) по ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк не проводились.
Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Товариством вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
 
Основнi засоби Товариства - це будiвлi i споруди, обладнання, автотранспорт. Орендованих основних засобiв немає Активи утримуються своїми силами, планiв щодо капiтального будiвництва немає. Виробничi потужностi використовуються на 80 %. Екологiчних питань, якi можуть позначитись на використаннi активiв не виявлено.
 
Полiграфiчнi потужностi потребують оновлення, знос устаткування становить 80%.
 
Штрафiв не виплачувалось.
 
ПрАТ є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у акктивах пiдприємства, за темпами нагромадження власного капiталу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами.
Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв.
 
Таких немає.
 
На наступний рiк правлiння товариства планує наступнi напрямки своєї дiяльностi: погашення дебiторської заборгованостi, погашення заборгованостi з усiх податкових платежiв та обовязкових зборiв, подальше удосконалення структури товариства i апарату управлiння товариством.
 
Дослiджень не проводилось.
 
Судових справ немає.
 
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану товариства , можна сказати, що станом на 31.12.2015 року Товариство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1878 1642 0 0 1878 1642
будівлі та споруди 866 835 0 0 866 835
машини та обладнання 918 800 0 0 918 800
транспортні засоби 15 3 0 0 15 3
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 79 4 0 0 79 4
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1878 1642 0 0 1878 1642
Опис На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби виробничого призначення. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Майже всi основнi засоби становлять будiвлi , споруди обладнання та транспорт. Протягом року придбання або вилучення з експлуатацiї основних засобiв не було. Обмежень на використання основних засобiв не iснує. Амортизацiя по основним засобам нараховувалася згiдно ПКУ. Знос визначався методом прямолiнiйного списання i нараховувався щоквартально.
% зносу основних засобiв становить близько 70 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -602 -178
Статутний капітал (тис. грн.) 5040 5040
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5040 5040
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства за 2015 рiк менша розмiру його статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 17 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4966 X X
Усього зобов'язань X 4983 X X
Опис: заборгованiсть товариства зумовлена дiєю цивiльно-правових договорiв, укладених товариством з його контрагентами, термiн по яких настав.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
0001 Друкування книг та журналiв 1420,4 тис. аркушовiдбиткiв 2602 100 1420,4 тис. аркушовiдбиткiв 2602 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
0001 Матерiальнi витрати 54.9
0002 Витрати на оплату працi 15.8
0003 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5.2

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ “Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Мельникова, 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0 0 0 0
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ “Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04050 м. Київ, вул. Мельникова,12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0 0 0
Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Свiдоцтво №3615, згiдно з рiшенням №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р., термiн чинностi подовжено до 29.01.2020 р., згiдно рiшення №307/3 Аудиторської палати України вiд 29.01.2015 р.
04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б.12 31березня 2016 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Львiвська книжкова фабрика «Атлас»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року
1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Повне найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
Скорочене найменування пiдприємства: ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас»
Код ЄДРПОУ: 02470141
Органiзацiйно-правова форма: 230 – акцiонерне товариство
Форма власностi: 10 – приватна власнiсть
Мiсцезнаходження: 79005 Львiвська область Личакiвський р-н, м. Львiв вулиця Зелена, 20.
Телефон/факс: 032 2754183
№ свiдоцтво про державну реєстрацiю та дата реєстрацiї товариства: Свiдоцтво №719322 серiя А01 вiд 19 грудня 2001 року
Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
Поточний рахунок: №2600901086583 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365
Основнi види дiяльностi за КВЕД:

• 18.12 – Друкування iншої продукцiї.
• 52.10 – Видання журналiв i перiодичних видань.
• 68.20 – Iншi види видавничої дiяльностi.
(Згiдно Довiдки серiя АА № 792405, «З єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 20 лютого 2013 року)
Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ:

• S.11001 – державнi нефiнансовi корпорацiї.

(Згiдно Довiдки серiя АА № 792405, «З єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 20 лютого 2013 року)
Внесення змiн до Статуту: ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державний реєстратор Возний Любомир Євгенович вiд 18.10.2010 р. № запису 1 415 1050005001257 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства (єдиний акцiонер)
вiд 24 вересня 2010 року
/Протокол № 4 вiд 05.10.2010 р./.
Статут Приватного акцiонерного товариства «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» – викладено в новiй редакцiї.


2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА видання 2014 року – рiшення АПУ 320/1 вiд 29 грудня 2015 року) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.01.2015 року №31 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 04.02.2015 р. за №131/26576).
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере-вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” за 2015 рiк (звiтний перiод – з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року), яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
Баланс – Звiт про фiнансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2015 року.
Звiт про фiнансовi результати – Звiт про сукупний дохiд (форма №2) за 2015 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв – за прямим методом (форма №3) за 2015 рiк.
Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2015 та 2014 рiк.
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2015 рiк.
Пояснювальнi примiтки до фiнансових звiтiв (форми №1, №2, №3, №4) за 2015 рiк.
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помил¬ки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення поглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi певнi невiдповiдностi.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.
5.1. Пiдстава для висловлення умовно позитивної (модифiкованої) думки.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення.
Однак, в товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi.
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слiд привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi та стан проведення бойових дiй в зонi АТО.
Аудитор не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного акцiонерного товариства «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ”.
5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА видання 2014 року – рiшення АПУ № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з НП(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2015 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до НП(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор отримав свiдоцтва щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства, а саме – вартiсть чистих активiв в 2015 роцi становить вiд’ємне значення.
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
6.1.Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає -602 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 5040 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 5040 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв менше суми скоригованого статутного капiталу, що станом на 31.12.2015 року не вiдповiдає вимогам ст. 155 п.3 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями), i розмiр статутного капiталу ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” за 2015 рiк i не в повнiй мiрi забезпечений чистими активами товариства.
ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства.
6.2.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3.Значнi правочини.
Рiшеннями (наказами) Загальних зборiв акцiонерiв (єдиного акцiонера) ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» не вiдбувалось попереднього схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятися товариством за 2015 рiк.
На думку аудитора, значнi правочини – 10 /десять/ i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2014 р. – складає 5265 тис. грн.; сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 526,5 тис. грн.) по ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк не проводились.
Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Товариством вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи управлiння: загальнi збори акцiонерiв (єдиний акцiонер), наглядова рада, ревiзiйна комiсiя, правлiння. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом Товариства, затвердженого рiшенням загальних зборiв (єдиного акцiонера) вiд 18 жовтня 2010 року (Протокол № 4 вiд 24.09.2010 р.); зi змiнами та доповненнями затвердженими рiшенням єдиного акцiонера вiд 19 травня 2011 року.
Дiючий Статут ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (зареєстровано - номер запису 1 415 1050005001257 вiд 18 жовтня 2010 року; зi змiнами та доповненнями зареєстрованими - номер запису 1 415 1050007000057 вiд 19 травня 2011 року) в цiлому не суперечить вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
В ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» станом на 31.12.2013 року прийняттi i впровадженнi наступнi внутрiшнi положення:
Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про наглядову раду, Положення про правлiння (голову правлiння), Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора), Положення про посадових осiб органiв управлiння, Кодекс корпоративного управлiння - ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» (затверджено Рiшенням (наказом) єдиного акцiонера №23А вiд 10.05.2011 р.).
Протягом звiтного року голова правлiння Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» та дiючим Положенням про правлiння (Голову правлiння) ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ».
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснює ревiзор Товариства, у вiдповiдностi до вимог ст. ст. 73-74 роздiлу XIV Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями), дiючого Статуту ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» та дiючого Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ».
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». У Товариствi внутрiшнiй контроль (аудит), проводиться лише ревiзором, в штатному розпису пiдприємства вiдсутнiй працiвник, на якого б були покладеннi функцiї щодо проведення внутрiшнього аудиту товариства.
6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.
Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

6.6 Аналiз фiнансового стану Товариства
Довiдка про фiнансовий стан Товариства, яка додається до аудиторського висновку, мiстить визначення коефiцiєнтiв, на пiдставi яких здiйснюється аналiз фiнансового стану товариства.
Джерелами визначення даних показникiв були:
„Баланс” (форма №1) станом на 31 грудня 2015 року.
Звiт про фiнансовi результати (форма №2-) за 2015 рiк.
Аналiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства станом на 31.12.2015 року (Додаток № 1) свiдчить про те, що загальний фiнансовий стан Товариства є незадовiльним.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит” (Аудитор).
Код за ЄДРПОУ: 33620564.
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво №3615 згiдно рiшення №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р,. термiн чинностi подовжено до 29.01.2020 року (згiдно рiшення №307/3 вiд 29.01.2015 р.).
Мiсцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, б. 12.
Дата та номер Рiшення Комiсiї про внесення змiн до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: №1185 вiд 30.06.2010 р. термiн дiї до 29 квiтня 2020 року.
Дата та номер Рiшення Комiсiї про внесення змiн до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: реєстрацiйний №148 вiд 13.08.2013 р., термiн дiї подовжено до 29 квiтня 2020 року ( реєстрацiйний №247 вiд 05.01.2015 р.).
Телефон (факс) аудиторської фiрми: (062) 206-84-23.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту: №10/02/16-19П вiд 10.02.2016 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки 10.02.2016 р., дата закiнчення перевiрки 31.03.2016 р.

Виконавець
Сертифiкат аудитора серiї А №005638 рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р. — рiшення Аудиторської палати України №195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р. Лук’янова Н.В.
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма
«Український корпоративний аудит»
сертифiкат серiї А №005638, рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р.— рiшення Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р.

Лук’янова Н.В.


Додаток 1
ДОВIДКА
про фiнансовий стан
ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
станом на 31.12.2015 р.
Показники На 31.12.2015 р. Нормативне значення,
аналiз показника
1.Коефiцiєнти лiквiдностi:
1.1. Загальний (коефiцiєнт покриття)
1.1.= II роздiл активу балансу/III роздiл пасиву балансу
0,52 N>1;
Показник вище нормативного
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
1.2.= сума рядкiв 1100-1165 /III роздiл пасиву балансу
0,49 N>0,8;
Показник вище нормативного
1.3. Абсолютної лiквiдностi
1.3.=Грошовi кошти (сума рядкiв 1160-1165 активу балансу/III роздiл пасиву балансу
0,1 N>0,2;
Показник нижче нормативного
2. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (фiнансування):
2 = II + III роздiли пасиву балансу/I роздiл пасиву балансу
* N<1,0;
забезпеченiсть заборгованостi власним капiталом перевищує норму
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi:
3 = I роздiл пасиву балансу/ I+ II + III роздiли активу балансу
* N>0,4;
обсяги залучених джерел вище норми
*Показники 2 та 3 не розраховуються в зв’язку з тим,, що власний капiтал має вiд’ємне значення.
Виконавець
Сертифiкат аудитора серiї А №005638 рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р. — рiшення Аудиторської палати України №195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р. Лук’янова Н.В.
д/в
д/в
д/в

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 01 00
2 2014 01 00
3 2013 01 00

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д\в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д\в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д\в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 003
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 000
Кількість представників держави 000
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 000
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 00000
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 000

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/в

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 001

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) не створено
Інші (запишіть) д\в

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д\в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д\в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д\в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 001 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д\в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д\в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д\в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д\в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д\в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д\в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д\в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д\в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д\в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 18.12
Середня кількість працівників 17
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79005, Львiвська обл., Личакiвський р-н м. Львова, вул. Зелена, буд. 20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 7 7 0
первісна вартість 1001 142 142 0
накопичена амортизація 1002 135 135 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 120 120 0
Основні засоби: 1010 1878 1642 0
первісна вартість 1011 9092 8095 0
знос 1012 7214 6453 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2005 1769 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 188 132 0
Виробничі запаси 1101 122 71 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 66 61 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1290 431 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1531

1531

0
з бюджетом 1135 29 7 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 3 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 207 498 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 207 498 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 10 10 0
Усього за розділом II 1195 3260 2612 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 5265 4381 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5040 5040 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5218 -5642 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -178 -602 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5233 4746 0
за розрахунками з бюджетом 1620 4 17 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 13 52 0
за розрахунками з оплати праці 1630 41 127 0
за одержаними авансами 1635 148 22 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 15 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4 4 0
Усього за розділом IІІ 1695 5443 4983 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 5265 4381 0

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Романюк Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2602 3113
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2355 ) ( 3322 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

247

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 209 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 650 174
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 536 ) ( 832 )
Витрати на збут 2150 ( 25 ) ( 87 )
Інші операційні витрати 2180 ( 705 ) ( 91 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 369 ) ( 1045 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 55 ) ( 3 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 424 ) ( 1048 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 424 ) ( 1050 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -424 -1050

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2015 1183
Витрати на оплату праці 2505 581 1434
Відрахування на соціальні заходи 2510 191 497
Амортизація 2515 236 247
Інші операційні витрати 2520 648 153
Разом 2550 3671 3514

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 5040200 5040200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5040200 5040200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0841 -0.2083
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.0841 -0.2083
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Романюк Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Романюк Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 424 0 1048
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 236 X 245 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 55 0 3
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 939 0 1758 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 405 0 1054
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 291 0 0 104
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 291 0 0 104
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 291 0 0 104
Залишок коштів на початок року 3405 207 X 311 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 498 0 207 0

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Романюк Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5040 0 0 0 -5218 0 0 -178
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 5040 0 0 0 -5218 0 0 -178
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -424 0 0 -424
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -424 0 0 -424
Залишок на кінець року 4300 5040 0 0 0 -5642 0 0 -602

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Романюк Н.В.