Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Захаров Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02470141
4. Місцезнаходження
Львівська , Личакiвський, 79005, м. Львiв, Зелена, 20
5. Міжміський код, телефон та факс
0322756183 2764784
6. Електронна поштова адреса
atlas@dokaplus.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82   30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці atlas.informs.net.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Лiцензiї(дозволи)на окремi види дiяльностi не одержувались iз-за вiдсутностi лiцензiцної дiяльностi.
Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались i не виплачувались.
Процентнi облiгацiї емiтентом не випускались. посада корпоративного секратеря вiдсутня.
Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускались.
Цiльовi (беспроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускались.
Посадовi особи акцiями не володiють.
Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.
Гарантiй третьої особи за кожним випуском боргових ЦП за звiтний перiод не надавалось.
Зобовязань емiтент не має.Особлива iнформацiя не ставалась.
Реєстр власникiв iменних цiнних парерiв на пред`явника не ведеться.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забеспечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
№719322 серiя А01
3. Дата проведення державної реєстрації
19.12.2001
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
5040200
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
18.12 друкування iншої продукцiї
0 д/в
0 д/в
10. Органи управління підприємства
д/в
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ Банк Кредит Днiпро
2) МФО банку
305749
3) поточний рахунок
2600631109101
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
0
6) поточний рахунок
0

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний комiтет телебачення i радiомовлення України 00013936 04000Україна м. Київ Прорiзна,2 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захаров Олександр Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу транспорту Львiв. мiської ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.09.2013 3
9) Опис
Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала.Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала. Попередня посада -начальник вiддiлу транспорту Львiв. мiської ради.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Оксана Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
7
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища, Київський державний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера ВАТ <Полiграфкнига>
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Займає посаду начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ДАК Укрвидавполiграфiя.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала. Попередня посада -заступник головного бухгалтера ВАТ <Полiграфкнига>.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища, Київський Нацiональний Авiацiйний Унiверситет
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
менеджер з логiстики ТОВ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2013 3
9) Опис
До основних обов'язкiв ревiзора вiднесенi постiйнi перевiрки фiнансово-господарського стану товариства та iншi повноваження вiдповiдно до Статуту ВАТ. Займає посаду iнженера-економiста. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала.Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала. Попередня посада - менеджер з логiстики ТОВ .Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорош Олег Станiславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.11.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала. .Попередня посада - начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiп Iванна Марянiвiна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер КП "Рава-Руське будинкоуправлiння №2"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.09.2016 не визначено
9) Опис
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала Iнформацiї стосовно iнших посад посадова особа не надала .Попередня посада - головний бухгалтер КП "Рава-Руське будинкоуправлiння №2". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни стались на пiдставi наказу вiд 19.09.2016р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Дмитро Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, Iнститут внутрiшнiх справ при Академiї мiлiцiї України. Спецiальнiсть юрист
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2013 5
9) Опис
Посада на попередньому мiсцi роботи: генеральний директор УкрНДIСВД,особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисюк Наталiя Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища, Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2013 3
9) Опис
посада на попередньому мiсцi роботи: начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ «Укрiнвестсинтез», особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661711 03057 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ О.ДОВЖЕНКА , 3 5040200 100 5040200 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 5040200 100 5040200 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 09.03.2017
Кворум зборів** 100
Опис На зборах одноголосно прийнято такi рiшення:
1. Затвердилт результати дiяльностi Корпоративного пiдприємства за 2016 рiк. (Рiшення прийнято одноголосно).
2. Затвердили звiт та висновки ревiзора Корпоративного пiдприємства за 2016 рiк. (Рiшення прийнято одноголосно).
3. Затвердили рiчну фiнансову звiтнiсть Корпоративного пiдприємства за 2016р. (Рiшення прийнято одноголосно).
4. Розподiл прибутку та покриття збиткiв. (Рiшення прийнято одноголосно).
5. Затвердили фiнансовий план на 2018 р. (Рiшення прийнято одноголосно).
6. Затвердили передачу в оренду майна пiдприємства. (Рiшення прийнято одноголосно).
7. Затвердили перелiк майна, яке пiдлягає списанню. (Рiшення прийнято одноголосно).

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33620564
Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ д/в м.Київ Мельникова, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3615
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.05.2005
Міжміський код та телефон (062) 206-84-23
Факс (062) 206-84-23
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Дата i номер договору на проведення аудиту: № 19/02/18-45П вiд 19.02.2018 р

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Нижнiй Вал
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008
Міжміський код та телефон (044)591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності депозитарiй цiнних паперiв
Опис Здiйснює облiк цiнних паперiв емiтента на пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № 2383 вiд 08.12.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Укрсоцбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00039019
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ д/в м. Київ Ковпака, 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 075863
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 230-32-43
Факс 044 230-32-43
Вид діяльності зберiгач цiнних паперiв
Опис Договiр № 432Е/10 вiд 20.12.2010 року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.11.2010 55/13/1/10 НКЦПФР UA1305161002 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 5040200 5040200 100
Опис Акцiї на бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" є змiною найменування ВАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". ВАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" засноване вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.11.98р. шляхом перетворення Львiвської державної книжкової фабрики "Атлас" у вiдкрите акцiонерне товариство.
 
Дочiрнiх пiдприємства, фiлiй та представництв товариство не створювало.
Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 22 особи, осiб якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб, особи якi працюють на умовах договорiв цивiльно-правового характеру-15 осiб. Фонд оплати працi- 963 тис. грн.Фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього року. На пiдприємствi вiдсутняi кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.
 
Емiтент не входить до будь-яких обєднань.
 
Спiльна дiяльнiсть не проводиться.
 
Пропозицiй з боку третiх осiб не було.
 
Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться в журнально-ордернiй формi рахiвництва у вiдповiдностi до "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi". Запис в регiстрах бухгалтерського облiку проводиться на пiдставi первинних облiкових документiв, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище, результати господарської дiяльностi грунтуються на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до затверджених Мiнiстерством фiнансiв України i зареєстрованих в мiнiстерствi юстицiї Положень ( стандартiв): Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв", Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал" та iншими стандартами, що регулюють порядок ведення бухгалького облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, а також "Положенням про надання регулярної iнформацiї акцiонерними товариствами та пiдприємствами - емiтентами облiгацiй", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.01.2000 р. № 3, iнших нормативних актiв,що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обовязкових дооцiнок. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi у вiдповiдностi з українським податковим законодавством - методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених форм. Товарно-матерiальнi цiнностi облiковуються по сальдовому методi. Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдповiдає вимогам "Положення..."№ 250. Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється пiдприємством за цiною придбання, згiдно з прихiдними документами за вирахуванням сум податку на додану вартiсть, що вiднесенi на розрахунки з бюджетом. Знос на пiдприємствi нараховується в розмiрi 100 % при передачi їх в експлуатацiю. Облiк витрат, що вiдноситься на собiвартiсть продукцiї визначається згiдно з "Типовим положенням про планування, облiк i калькулювання собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в промисловостi". Облiк грошових коштiв та розрахункiв ведеться Товариством у вiдповiдностi з нормативнимикументами та вимогами до бухгалтерського облiку пiдприємства та органiзацiй: моментом реалiзацiї продукцiї ( послуг) рахується вiдвантажена замовником продукцiя (виконанi роботи). Роздiл Положення (стандарту) 24 "Прибуток на акцiю" заповнюється вiдповiдно до п. 39-45 "Положення (стандарту) "Звiт про фiнансовi результати". Запаси пiдприємства включають паливо, запаснi частини, шини та iншi матерiали. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання та доставкуебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою реалiзацiйноювартiстю. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не повязана з наданням послуг та продажем продукцiї.
 
Пiдприємство випускає книжкову продукцiю, образотворчу, бланочну. Замовниками продукцiї є пiдприємста України. Полiграфiчнi потужностi потребують оновлення та модернiзацiї. Пiдпрриємства працюють неритмiчно, немає постiйного навантаження. Основними конкурентами є ПП"Коло", ТзоВ "Афiша".
 
У 2017 роцi придбань не було.
 
Рiшеннями (наказами) Загальних зборiв акцiонерiв (єдиного акцiонера) ПРАТ «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» не вiдбувалось попереднього схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятися товариством за 2017 рiк.
 
Основнi засоби Товариства - це будiвлi i споруди, обладнання, автотранспорт. Орендованих основних засобiв немає Активи утримуються своїми силами, планiв щодо капiтального будiвництва немає. Виробничi потужностi використовуються на 80 %. Екологiчних питань, якi можуть позначитись на використаннi активiв не виявлено.
 
Полiграфiчнi потужностi потребують оновлення, знос устаткування становить 80%.
 
Штрафiв не виплачувалось.
 
ПрАТ є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у акктивах пiдприємства, за темпами нагромадження власного капiталу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами.
Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв.
 
Таких немає.
 
На наступний рiк правлiння товариства планує наступнi напрямки своєї дiяльностi: погашення дебiторської заборгованостi, погашення заборгованостi з усiх податкових платежiв та обовязкових зборiв, подальше удосконалення структури товариства i апарату управлiння товариством.
 
Дослiджень не проводилось.
 
Судових справ немає.
 
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану товариства , можна сказати, що станом на 31.12.2017 року Товариство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1391 1063 0 0 1391 1063
будівлі та споруди 794.1 765.5 0 0 794.1 765.5
машини та обладнання 546.3 297.2 0 0 546.3 297.2
транспортні засоби 0.3 0.3 0 0 0.3 0.3
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 50.3 0 0 0 50.3 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1391 1063 0 0 1391 1063
Опис На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби виробничого призначення. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Майже всi основнi засоби становлять будiвлi , споруди обладнання та транспорт. Протягом року придбання або вилучення з експлуатацiї основних засобiв не було. Обмежень на використання основних засобiв не iснує. Амортизацiя по основним засобам нараховувалася згiдно ПКУ. Знос визначався методом прямолiнiйного списання i нараховувався щоквартально.
% зносу основних засобiв становить близько 70 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -582 -597
Статутний капітал (тис. грн.) 5040 5040
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5040 5040
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства за 2017 рiк менша розмiру його статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 23 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 3845 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 3868 X X
Опис: заборгованiсть товариства зумовлена дiєю цивiльно-правових договорiв, укладених товариством з його контрагентами, термiн по яких настав.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
0001 Друкування книг та журналiв 889,9 тис. аркушовiдбиткiв 530.4 81.5 889,9 тис. аркушовiдбиткiв 530.4 81.5

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 8.8
2 Витрати на оплату працi 34.5
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 7.2
4 Амортизацiя 6.4
5 Iншi операцiйнi витрати 43.1

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ “Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Мельникова, 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0 0 0 0
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0353
06.03.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи, полiтичної нестабiльностi та проведення бойових дiй на тимчасово окупованих окремих територiях (ООС – операцiя об’єднаних сил), якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
У цих умовах, ми не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного акцiонерного товариства «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя».
Номер та дата договору на проведення аудиту 19/02/18-45П
19.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 19.02.2018
23.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 23.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 6300.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ “Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04050 м. Київ, вул. Мельникова,12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0 0 0
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0353
06.03.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи, полiтичної нестабiльностi та проведення бойових дiй на тимчасово окупованих окремих територiях (ООС – операцiя об’єднаних сил), якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
У цих умовах, ми не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного акцiонерного товариства «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя».
Номер та дата договору на проведення аудиту 19/02/18-45П
19.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 19.02.2018
23.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 23.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 6300.00
Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Свiдоцтво №3615, згiдно з рiшенням №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р., термiн чинностi подовжено до 29.01.2020 р., згiдно рiшення №307/3 Аудиторської палати України вiд 29.01.2015 р.
04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б.12 23 березня 2018 року
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Львiвська книжкова фабрика «Атлас»
корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року
Адресат: Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» за 2017 рiк (далi Товариство), що складається зi Звiту про фiнансовий стан (баланс) – форма №1 на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) – форма №2, Звiту про рух грошових коштiв – форма №3 та Звiту про змiни у власному капiталi – форма №4 за рiк, що закiнчився зазначеною датою, а також Примiток до рiчної фiнансової звiтностi (текстова частина), включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 рiк, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою вiдповiдно до Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки були призначенi пiсля дати її проведення Товариством. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.
Але з огляду на те, що ми не проводили iнвентаризацiю, не спостерiгали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500 (а їх наявнiсть вибiрково була пiдтверджена нами альтернативними методами та процедурами, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi в Товариствi), ми не можемо дати повної аудиторської гарантiї щодо залишкiв по ним.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, викладеними в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтера (Кодекс РМСЕБ), застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крiм питань, викладених у пунктi «Основа для думки iз застереженням» ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Операцiйне середовище.
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи, полiтичної нестабiльностi та проведення бойових дiй на тимчасово окупованих окремих територiях (ООС – операцiя об’єднаних сил), якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
У цих умовах, ми не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного акцiонерного товариства «Львiвська книжкова фабрика «Атлас» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя».
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до НП(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю , яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
 iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення в наслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
 отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
 оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкованих полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
 доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть.
Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття є неналежними, модифiкувати свою думку.
Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
 оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.
Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його користь для iнтересiв громадськостi.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит» (Аудитор).
Код за ЄДРПОУ: 33620564.
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво №3615 згiдно рiшення №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р,. термiн чинностi подовжено до 29 сiчня 2020 року (згiдно рiшення №307/3 вiд 29.01.2015 р.).
Мiсцезнаходження: Україна, 04050, мiсто Київ, Шевченкiвський район, вулиця Мельникова, будинок 12.
Телефон (факс) аудиторської фiрми: (062) 206-84-23.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 19/02/18-45П вiд 19.02.2018 р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки 19.02.2018 р., дата закiнчення перевiрки 23.03.2018 р.


Директор ТОВ «Аудиторська фiрма
«Український корпоративний аудит»
сертифiкат серiї А №005638, рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р.— рiшення Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р.
Лук’янова Н.В.

д/в
д/в
д/в

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 01 00
2 2016 01 00
3 2015 01 00

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д\в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д\в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д\в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/в
Інше (зазначити) д/в
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 003
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 000
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 000
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 00000

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/в

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 001

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) не створено
Інші (запишіть) д\в

д/в
д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д\в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д\в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д\в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 001 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д\в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д\в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д\в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д\в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д\в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д\в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д\в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д\в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д\вКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 18.12
Середня кількість працівників 22
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79005, Львiвська обл., Личакiвський р-н м. Львова, вул. Зелена, буд. 20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 7 7 0
первісна вартість 1001 142 142 0
накопичена амортизація 1002 135 135 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 120 120 0
Основні засоби: 1010 1391 1063 0
первісна вартість 1011 6628 5176 0
знос 1012 5237 4113 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1518 1190 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 119 94 0
Виробничі запаси 1101 58 33 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 61 61 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 449 377 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1531

1531

0
з бюджетом 1135 24 78 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 7 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 13 16 0
Усього за розділом II 1195 2143 2096 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 3661 3286 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5040 5040 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5637 -5622 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -597 -582 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 4119 3641 0
за розрахунками з бюджетом 1620 35 23 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1 3 0
за розрахунками зі страхування 1625 4 8 0
за розрахунками з оплати праці 1630 33 77 0
за одержаними авансами 1635 22 22 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 31 54 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 14 43 0
Усього за розділом IІІ 1695 4258 3868 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 3661 3286 0

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Крiп I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 651 2685
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1380 ) ( 2292 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

393
 збиток 2095 ( 729 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2306 937
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 679 ) ( 677 )
Витрати на збут 2150 ( 51 ) ( 47 )
Інші операційні витрати 2180 ( 677 ) ( 482 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

170

124
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 1
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 149 ) ( 120 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

21

5
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

18

5
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 18 5

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 245 755
Витрати на оплату праці 2505 963 986
Відрахування на соціальні заходи 2510 201 205
Амортизація 2515 178 221
Інші операційні витрати 2520 1200 1331
Разом 2550 2787 3498

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 5040200 5040200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5040200 5040200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00357130 0.00099200
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00357130 0.00099200
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Крiп I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Крiп I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 21 0 5 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 178 X 221 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 149 0 119
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 722 0 1229
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 665 0 631 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 7 0 491
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 7 0 491
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 7 0 491
Залишок коштів на початок року 3405 7 X 498 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 7 0

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Крiп I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5040 0 0 0 -5637 0 0 -597
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 5040 0 0 0 -5637 0 0 -597
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 18 0 0 18
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -3 0 0 -3
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 15 0 0 15
Залишок на кінець року 4300 5040 0 0 0 -5622 0 0 -582

Примітки д/в
Керівник Захаров О.Ю.
Головний бухгалтер Крiп I.М.