Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Iвахiв Iван Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02470141
1.4 Місцезнаходження емітента
79005, м. Львiв, Зелена, 20
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0322754183 2764784
1.6 Електронна поштова адреса емітента
atlas@dokaplus.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці atlas.informs.net.ua в мережі Інтернет 25.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Пдприємство не приймало участь у створеннi iнших юридичних осiб.Облiгацiї не випускались.Похiднi цiннi папери вiдсутнi. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв не ведеться. Звiт про стан обєкта нерухомостi не створювався.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 719322
3.3. Дата державної реєстрації 19.12.2001
3.4. Місцезнаходження 79005, м. Львiв, Зелена, 20
3.5. Статутний капітал (грн.) 5040
3.6. Чисельність працівників (чол.) 0000000140
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 18.12 надання полiграфiчних послуг, 0 д/в, 0 д/в
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100
3.10. Органи управління емітента Органами управлiння товариства є загальнi збори акцiонерiв, правлiння, наглядова рада, ревiзор.
3.11. Посадові особи емітента Посадовi особи товариства: голова правлiння Iвахiв Iван Павлович,головний бухгалтер Бень Наталiя Миколаївна Члени Наглядової ради: Денисюк Наталiя Миколаївна, Саєнко Оксана Миколаївна, Мельник Дмитро Сергiйович Ревiзор: Назаренко Тетяна Миколаївна.
3.12. Засновники емітента Засновником товариства є Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя".
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій д/в

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 05.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 55/13/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій ДКЦПФР ЛТУ
Кількість простих іменних акцій (штук) 000000005040200
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 000000000000000
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 000000000000000
Форма існування акцій Документарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 1
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 000000000000000
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 000000005040200

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування ПАТ "Нацiональни й депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Грiнченка, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ 189650
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон 044 2453211
6.8. Факс 044 2453211
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
6.10. Опис Договiр № Е-2383 вiд 08.12.2010р.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Усього активiв - 5307 тис.грн. Необоротнi активи - 0 тис.грн. Оборотнi активи - 4257 тис.грн. Власний капiтал - 1480 тис.грн. Довгостроковi зобов' язання -0 тис.грн. Поточнi зобов'язання - 3827 тис.грн. Чистий прибуток (збиток) - -835 тис.грн.

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
0001 Матерiальнi витрати 44
0002 Витрати на оплату працi 37
0003 вiдрахування на соцiальнi заходи 11

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 03 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 18.12
Середня кількість працівників 90
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79005, м. Львiв, вул. Зелена, буд.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 8 7 0
первісна вартість 1001 142 142 0
накопичена амортизація 1002 134 135 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 120 120 0
Основні засоби: 1010 2371 2308 0
первісна вартість 1011 9090 9090 0
знос 1012 6719 6782 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1082 379 0
Виробничі запаси 1101 299 262 0
Незавершене виробництво 1102 14 27 0
Готова продукція 1103 769 90 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1221 484 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

35

31

0
з бюджетом 1135 0 28 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 10 9 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1541 1653 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 361 282 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 7 6 0
Усього за розділом II 1195 4257 4257 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 6756 5307 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 5040 5040 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2725 3560 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2315 1480 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 3900 3386 0
за розрахунками з бюджетом 1620 58 4 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 80 40 0
за розрахунками з оплати праці 1630 190 232 0
за одержаними авансами 1635 213 165 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 4441 3827 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 6756 5307 0

Примітки д/в
Керівник Iвахiв Iван Павлович
Головний бухгалтер Ющишена Лiлiя Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 03 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470141
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 31.03.2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 800 677
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1233 668
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 433 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 21 17
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 238 239
Витрати на збут 2150 17 24
Інші операційні витрати 2180 168 60
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 835 297
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 0 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 835 297
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 835 297
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -835 -297
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 250 450
Витрати на оплату праці 2505 370 499
Відрахування на соціальні заходи 2510 138 184
Амортизація 2515 64 61
Інші операційні витрати 2520 168 54
Разом 2550 990 1248
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Iвахiв Iван Павлович
Головний бухгалтер Ющишена Лiлiя Iванiвна